واحد فناوری اطلاعات

مسئول واحد:  مهندس مجتبی اکبری

شماره تماس: 32230007

 

شرح وظایف:

1- نگهداري صحيح از كليه تجهيزات شبكه اعم از Active وPassive بر اساس استانداردهاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات

2 - تهيه مستندات جامع شبكه بر اساس استاندارد مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات  

 3 - آگاهي كامل از كاربرد و نحوه عملكرد تجهيزات Active

 4 - آگاهي كامل از نحوه ارتباط مركز تا ساختمان مركزي و دسترسي به شبكه اينترنت

 5 - آگاهي كامل از نحوه عيب يابي دروني شبكه و برخورد با مشكلات احتمالي

 6 - حفظ، نگهداري، پشتيباني و عيب يابي از نقطه ابتدايي تا انتهايي شبكه موجود

 7 - مطلع نمودن مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات از هرگونه تغيير، تحول  و نيازها

 8 - عيب يابي و رفع مشكل شبكه‌اي كليه سيستم هاي كامپيوتري موجود در مركز مربوطه ( IP وكارت شبكه و... )

 9 - آشنايي با سيستم عامل لينوكس و مفاهيم اوليه شبكه  Network + ( اختصاصي كارشناسان )

 10 - مطلع بودن از انجام هرگونه عمليات عمراني و تلاش جهت حفظ و نگهداري تجهيزات شبكه

و...